Select Page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN TEGELZETTERSBEDRIJF SAES

 

Artikel 1  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Tegelzettersbedrijf Saes. Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door Saes niet aanvaard.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van deze algemene voorwaarden diensten worden verricht, dan wel zaken worden vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd door Tegelzettersbedrijf Saes.

 

Artikel 2  Offertes

 1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – geheel vrijblijvend.
 2. Indien de wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft binnen 28 dagen uitblijft, dan kunnen de kosten die Tegelzettersbedrijf Saes heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht. De aan de wederpartij verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, beschrijvingen en het documentatiemateriaal zijn eigendom van Tegelzettersbedrijf Saes en dienen op eerste verzoek onverwijld te worden teruggegeven aan Tegelzettersbedrijf Saes.
 3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn schriftelijke offertes steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste weten en op grond van de op het tijdstip van de offerte door de wederpartij verstrekte informatie wordt gedaan. Indien tijdens de afwerking van producten mocht blijken dat de kosten excessief boven de geraamde prijs dreigen uit te gaan, dan zal door Tegelzettersbedrijf Saes in een zo vroeg mogelijk stadium contact met de wederpartij worden opgenomen.
 4. Alle offertes zijn tot en met 28 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. Daarbij geteld het snijverlies en tevens rekening houdend met de verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld moeten worden.
 5. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de wederpartij deze wel verlangt, zal dit prijsverhogend werken.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten komen pas tot stand na ondertekening van de offerte én nadat deze door Tegelzettersbedrijf Saes, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd.
 2. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 14 dagen na de verzending door Tegelzettersbedrijf Saes schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Tegelzettersbedrijf Saes vraagt bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van 25%. Indien er sprake is van prijswijzigingen mogen prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen altijd worden doorberekend. Prijsverhogingen op producten binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn voor rekening van Tegelzettersbedrijf Saes, met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen. Prijsverhogingen na deze termijn worden aan wederpartij doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst geven de wederpartij geen recht op prijsvermindering. Tegelzettersbedrijf Saes blijft eigenaar van de verkochte producten tot de wederpartij de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De wederpartij is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.

 

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bij aflevering en vóór verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan Tegelzettersbedrijf Saes.
 2. Bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van Tegelzettersbedrijf Saes. Bij niet franco leveringen worden de materialen vervoerd voor risico van Tegelzettersbedrijf Saes doch op kosten van de wederpartij. Afgehaalde materialen zijn voor risico en rekening van de wederpartij.
 3. De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor aanvang van de werkzaamheden ontruimd te zijn, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan
 4. Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de wederpartij gehouden de hierdoor ontstane kosten aan Tegelzettersbedrijf Saes te vergoeden.
 5. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van Tegelzettersbedrijf Saes met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
 6. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij. Indien mogelijk doet Tegelzettersbedrijf Saes vooraf opgave van die kosten.
 7. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meter- prijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.
 8. De kosten als bedoeld in de leden 4 en 6 zullen in elk geval bestaan uit materiaal en het arbeidsloon van de tegelzetters die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten.
 9. Tegelzettersbedrijf Saes bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 10. Tegelzettersbedrijf Saes is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar haar mening een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 11. De wederpartij zorgt dat Tegelzettersbedrijf Saes de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
 12. De wederpartij zorgt dat Tegelzettersbedrijf Saes tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen en de voor het werk belangrijke gegevens heeft.
 13. De wederpartij zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
 • de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;
 • er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
 • er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is.

Als de wederpartij daar niet voor zorgt, moet hij de door Tegelzettersbedrijf Saes geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.

 1. De wederpartij draagt het risico voor schade door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
 1. De wederpartij informeert Tegelzettersbedrijf Saes over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Wederpartij draagt de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen.
 2. De wederpartij zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de wederpartij dat tijdig aan Tegelzettersbedrijf Saes.
 3. De wederpartij zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van Tegelzettersbedrijf Saes.
 4. De wederpartij zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
 5. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de wederpartij de schade die Tegelzettersbedrijf Saes daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de wederpartij kunnen worden toegerekend.
 6. De wederpartij zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Tegelzettersbedrijf Saes die zich ter plaatse van het werk bevinden.
 7. De wederpartij die tegen het uitdrukkelijke advies van Tegelzettersbedrijf Saes toch wil dat Tegelzettersbedrijf Saes bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
 8. De wederpartij kan Tegelzettersbedrijf Saes niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.

 

Artikel 5 Omvang van de koop en/of het werk en/of aard van de zaken

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
 2. Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend hetgeen de schriftelijke opdrachtbevestiging vermeld.

Artikel 6 Informatie en medewerkingsplicht wederpartij

 1. De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke Tegelzettersbedrijf Saes redelijkerwijze noodzakelijk heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in het bezit van Tegelzettersbedrijf Saes komen. Tevens verschaft de wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
 2. De wederpartij draagt daarenboven ervoor zorg dat:
 • het personeel van Tegelzettersbedrijf Saes, zodra dit op de plaats van het werk is aangekomen, een aanvang kan maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kan blijven verrichten.
 • ten behoeve van het personeel de krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen aanwezig zijn;
 • de door de wederpartij voor het werk aangewezen plaats geschikt is om het uit te voeren;
 • afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap aanwezig zijn;
 • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van het uit te voeren werk aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. Tegelzettersbedrijf Saes heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen zal hebben voldaan. De wederpartij is gehouden om de schade en/of alle meerkosten die Tegelzettersbedrijf Saes lijdt door deze vertragingen te vergoeden.
 2. Alle eventuele niet voorziene kosten, waaronder kosten ontstaan doordat het werk niet in de gewone daguren kan worden uitgevoerd en reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs, komen voor rekening van de wederpartij.
 3. De wederpartij dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

Artikel 7 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Tegelzettersbedrijf Saes verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom.
 2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 8 Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Getoonde tegels zijn doorsnee monsters.
 2. Nuance- en kleurafwijkingen, liggen in de aard van keramische en natuursteen producten. Derhalve kunnen hierop geen reclamaties worden geaccepteerd. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen, en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram-, of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
 3. Haarscheuren in tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikant geeft geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
 4. Tegelzettersbedrijf Saes staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen- nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
 5. Door Tegelzettersbedrijf Saes verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
 6. Tegelzettersbedrijf Saes aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de wederpartij uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de wederpartij voorgeschreven materialen is de wederpartij zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de wederpartij is bestemd.
 7. Voor de door Tegelzettersbedrijf Saes zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich.
 8. In geval van opdracht neemt Tegelzettersbedrijf Saes bij ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de wederpartij zijn voorgeschreven. De wederpartij is bevoegd niet door haar voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor haar rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan de wederpartij zich niet er op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die zij redelijkerwijze bij een onderzoek had kunnen ontdekken.
 9. Tegelzettersbedrijf Saes aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door de wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 9 Levertijd

 1. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Tegelzettersbedrijf Saes. Voor een eventueel verzuim met betrekking tot de levering is een schriftelijke ingebrekestelling vereist.
 2. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Wanneer door Tegelzettersbedrijf Saes verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor rekening en risico zijn van Tegelzettersbedrijf Saes, staan zij gedurende 2 weken tot haar beschikking. Na voornoemde periode heeft Tegelzettersbedrijf Saes het recht – ter keuze van Tegelzettersbedrijf Saes – hetzij de nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Tegelzettersbedrijf Saes op schadevergoeding.
 3. Opslag van bestelde materialen door Tegelzettersbedrijf Saes op verzoek van de wederpartij, is voor risico van de wederpartij.

Artikel 10  Wijziging in de overeenkomst

 1. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Tegelzettersbedrijf Saes te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de wederpartij.
 2. Tegelzettersbedrijf Saes behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
 3. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Tegelzettersbedrijf Saes wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Tegelzettersbedrijf Saes geen verantwoordelijkheid.
 4. Kosten die ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de wederpartij. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de wederpartij worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek van de wederpartij laat Tegelzettersbedrijf Saes restanten bij de wederpartij achter.

 

Artikel 11 Meer- en minderwerk

 1. Tegelzettersbedrijf Saes is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 5% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 2. Indien het meerwerk meer dan 5 % afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.
 3. Indien er sprake is van minderwerk, dan wordt aan de wederpartij maximaal 10 % van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

Artikel 12 Oplevering

 1. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 • wanneer Tegelzettersbedrijf Saes hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
 • 14 dagen nadat Tegelzettersbedrijf Saes schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
 • bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 1. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
 2. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Tegelzettersbedrijf Saes, onder opgave van redenen.
 3. Indien enig onderdeel buiten de schuld van Tegelzettersbedrijf Saes niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal bij de betaling echter rekening gehouden kunnen worden.

 

Artikel 13 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Tegelzettersbedrijf Saes is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst en/of de opdracht indien dit het gevolg is van aan Tegelzettersbedrijf Saes niet bekende omstandigheden of overmacht.
 2. Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluiting, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan de wederpartij, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij Tegelzettersbedrijf Saes is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers hier te lande en/of in het buitenland stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van Tegelzettersbedrijf Saes vallen.

Artikel 14 Personeelsafspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Tegelzettersbedrijf Saes, binden deze laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en redelijkheid en billijkheid, is Tegelzettersbedrijf Saes niet gehouden tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de wederpartij.
 2. Onder alle omstandigheden zal de verplichting van Tegelzettersbedrijf Saes tot vergoeding van schade steeds beperkt zijn tot ten hoogste de netto-factuurwaarde, betrekking hebbend op de overeenkomst of de opdracht.
 3. Tegelzettersbedrijf Saes heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken.
 4. Tegelzettersbedrijf Saes is niet aansprakelijk voor de schade (welke ook) bij de uitvoering veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden evenmin als voor de schade (welke ook) veroorzaakt door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen.
 5. De aansprakelijkheid van Tegelzettersbedrijf Saes voor schade veroorzaakt door fouten in haar adviezen worden slechts

aanvaard voor zover de adviezen schriftelijk zijn verstrekt en het betreffende werk is uitgevoerd geheel overeenkomstig het advies en met het door de leverancier voorgeschreven materiaal.

 1. Tegelzettersbedrijf Saes is niet aansprakelijk voor schade indien producten op onjuiste wijze worden verwerkt.
 2. Tegelzettersbedrijf Saes is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet-functionele eigenschappen van de zaken en

ten aanzien van afwijkingen in maat of tint, welke binnen de gebruikelijke toleranties vallen.

 1. Wederpartij vrijwaart Tegelzettersbedrijf Saes voor aansprakelijkheid jegens derden.
 2. Tegelzettersbedrijf Saes is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Iedere vordering op Tegelzettersbedrijf Saes tot schadevergoeding vervalt na een periode van 15 maanden, te rekenen

vanaf de dag van aflevering van de gekochte zaken.

 1. Tegelzettersbedrijf Saes is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen zoals:
 • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
 • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
 • een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;
 • een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door Tegelzettersbedrijf Saes is aangebracht;
 • het niet-blijvend droog zijn van de vloer.

 

Artikel 16 Vrijwaring

De wederpartij verbindt zich Tegelzettersbedrijf Saes te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Tegelzettersbedrijf Saes terzake de levering uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Artikel 17 Prijzen

 1. De prijzen van Tegelzettersbedrijf Saes zijn exclusief omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De prijzen van Tegelzettersbedrijf Saes zijn berekend voor levering af fabriek, werkplaats, magazijn of winkel van Tegelzettersbedrijf Saes aan het bedrijf of huis van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen.
 4. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming der overeenkomst. Indien vóór de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft Saes het recht te harer keuze een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het onderhavige artikel zal gelijk geschieden met die der hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.
 5. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal de wederpartij harerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Tegelzettersbedrijf Saes medegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van vóór de verhoging geldende prijzen.
 6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Tegelzettersbedrijf Saes op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.

Artikel 18 Betalingscondities

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling via overboeking op een door Tegelzettersbedrijf Saes aan te wijzen bank- of girorekening. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. Facturen dienen te worden betaald binnen 7 dagen na verzending factuurdatum. Het gefactureerde bedrag, zijnde een brengschuld van de wederpartij, is na verval van voornoemde 7 dagentermijn onmiddellijk opeisbaar zonder vooraf benodigde ingebrekestelling.
 2. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Voorschriften, van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen veranderingen in de geldelijke verplichtingen van de wederpartij.
 4. De algemene betalingsconditie van aanschaf van producten is betaling vóór aflevering, ook als er aanneming van werk in de overeenkomst is begrepen. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat het bedrag vóór aflevering is bijgeschreven op de bankrekening van Tegelzettersbedrijf Saes.
  Indien Tegelzettersbedrijf Saes in gedeelten levert mag hij bij elke deellevering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de wederpartij een deelfactuur.
 5. De wederpartij betaald in termijnen evenredig met de voortgang van de order. Daarbij geldt als betalingsconditie:
 • bij akkoord op de uitgebrachte offerte / het geven van de opdracht: aanbetaling van 25%
 • bij binnenkomst bij Tegelzettersbedrijf Saes / levering bij wederpartij van tegels en andere producten: 100% van de producten
 • na afronding van de overeengekomen werkzaamheden het restantbedrag
  De wederpartij ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.
 1. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 7 dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.
 2. Als de wederpartij niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt Tegelzettersbedrijf Saes na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim wijst. Tegelzettersbedrijf Saes geeft hem de kans alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
 3. Na deze nadere termijn mag Tegelzettersbedrijf Saes zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door weten regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
 4. Tegelzettersbedrijf Saes mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 6 nog steeds niet is betaald.
 5. De wederpartij mag bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Tegelzettersbedrijf Saes mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet de wederpartij wel binnen de betalingstermijn betalen.

Artikel 19 Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming)

 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of haar ondercuratelestelling is aangevraagd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt de wederpartij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Tegelzettersbedrijf Saes verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling – terstond opeisbaar.
 2. Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van de maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
 3. In de onder A bedoelde gevallen heeft Tegelzettersbedrijf Saes eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten – ook indien een vaste levertijd is overeengekomen – , c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Tegelzettersbedrijf Saes, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Tegelzettersbedrijf Saes dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
 4. Indien de wederpartij zich op enigerlei wijze niet houdt aan verbintenissen ontstaan uit hoofde van met Tegelzettersbedrijf Saes gesloten overeenkomsten en/of aan deze voorwaarden is Tegelzettersbedrijf Saes voorts gerechtigd buiten de koopsom, meerwerk en schadebedragen van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling van voornoemde bedragen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 5. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval waarin Tegelzettersbedrijf Saes zich voor de invordering van de hulp van een derde voorziet, tot wie kan behoren naar oordeel van Tegelzettersbedrijf Saes een advocaat. Zij bedragen tenminste 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van €175 of zoveel meer of minder als aan Tegelzettersbedrijf Saes in rekening kan worden gebracht op grond van de geldende algemene normen van de beroepsorganisatie waar de derde, advocaat en/of deurwaarder is aangesloten, zulks vermeerderd met €25 aan administratiekosten.
 6. Uit het enkele feit dat Tegelzettersbedrijf Saes zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 20 Retentierecht

Tegelzettersbedrijf Saes is gerechtigd om zaken die Tegelzettersbedrijf Saes van en voor de wederpartij onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Tegelzettersbedrijf Saes besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van de wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 21 Zekerheidsstelling

 1. Tegelzettersbedrijf Saes is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft Tegelzettersbedrijf Saes het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Tegelzettersbedrijf Saes alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de door haar verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Tegelzettersbedrijf Saes geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van Tegelzettersbedrijf Saes, zolang de wederpartij de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de factuur met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Tegelzettersbedrijf Saes blijft berusten, zoals bedoeld in lid 1 bepaalde, is de wederpartij niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Bij overtreding door de wederpartij van het bepaalde in lid 2 zal deze aan Tegelzettersbedrijf Saes een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1,5 maal de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van Tegelzettersbedrijf Saes op aanvullende schadevergoeding.
 4. De wederpartij is hetzij verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens Tegelzettersbedrijf Saes aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor Tegelzettersbedrijf Saes ontstaat.

Artikel 23 Klachten

 1. De wederpartij die niet tevreden is over de door Tegelzettersbedrijf Saes geleverde zaken of door Tegelzettersbedrijf Saes verrichte werkzaamheden kan gedurende 7 dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 7 dagen nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard en in geval garantie is overeengekomen binnen de garantietermijn schriftelijk te worden ingediend.
 2. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Tegelzettersbedrijf Saes alsdan zorg dragen, te harer keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
 3. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 7 dagen na factuurdatum worden ingediend.
 4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de wederpartij niet op.
 6. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door Tegelzettersbedrijf Saes veroorzaakte schade aan eigendommen van wederpartij moeten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tegelzettersbedrijf Saes.
 7. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan eigendommen van wederpartij te constateren en/of te melden, dan moet de wederpartij klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden. Als binnen 7 dagen na (op)levering geen melding door Tegelzettersbedrijf Saes is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door Tegelzettersbedrijf Saes is veroorzaakt.
 8. Bij schade stelt de wederpartij Tegelzettersbedrijf Saes in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de wederpartij medewerking aan reparatie door of namens Tegelzettersbedrijf Saes.

Artikel 24 Geschillen

 1. Op de met Tegelzettersbedrijf Saes gesloten overeenkomsten is uitdrukkelijk Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd ter kennisname van enig geschil tussen partijen.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Tegelzettersbedrijf Saes, aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Tegelzettersbedrijf Saes, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.

Artikel 25 Annulering

 1. De wederpartij kan de opdracht tot levering van bestelde materialen niet annuleren.
 2. De wederpartij is bij het annuleren van de opdracht tot tegelwerk 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met dien verstande dat bij annuleren tussen 4 en 8 weken voor de afgesproken dag 50% van die prijs is verschuldigd, bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor de afgesproken dag 75% van die prijs en bij annuleren binnen 2 weken voor de afgesproken dag 100% van de overeengekomen prijs.

Artikel 26 Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.

 

Copyright Tegelzettersbedrijf Saes

Copyright Tegelzettersbedrijf Saes

Copyright Tegelzettersbedrijf Saes